Go Go, No No, So So - Baby V.O.X.

* Go go geu rae geu ruh kae mahl hahl kkuh myun
No no ee jae ee ruh kae oo seul kkuh myun
So so so so jae bahl nah reul boh nae jwuh
I'm gonna take it better

** Go go geu rae geu ruh kae soh gil kkuh myun
No no ee gae ee ruh kae heem deun guh myun
So so so so jae bahl nah reul noh ah jwuh
Ni gah duh ee sahng pi lyo up ssuh

Buhl ssuh soom ee mah kyuh wah uh dduh kae ee ruhl soo gah eet ni
Nahn mit kkoh ship jji ah nah You cheated on me no no no no baby baby
Buhl ssuh mohk ee mah kyuh wah uh dduh kae geu ruhl soo gah eet ni
Dah reun yuh jah wah mahn nah drive me crazy
Nae noon eu roh jik juhp boh goh mah raht jji

# So baby nae gae mahl hae jwuh nae gae
Nah reul soh gi ryuh goh ddoh dah reun yae gil kkoo myuh dae jin mah rah jwuh
So baby ee jaen mahl hae jwuh ee jaen ee jaen
Oh I just don't wanna let you go

*, ** repeat

Nahn nahn nahn baby
Buhl ssuh mohk ee mah kyuh wah uh dduh kae geu ruhl soo gah eet ni
Dah reun yuh jah wah mahn nah drive me crazy
Nae noon eu roh jik juhp boh goh mah raht jji

#, *, ** repeat

RAP) Nuh nuh jah kkoo geu ruh kae mahl hah ji mahn
Geu gae sah shil ee rah jung mahl seng gahk hah ji ah nah nahn!
Nae gae mahn geu ruh kae mahl hae noh koh nuhn
Geu gae guh ji shi rah ee jaen neu kki ji doh ahn nah nuhn!

Nae seng gahk hah neun ji drive me crazy
Nae seng gahk hah neun ji drive me crazy
Oh I just don't wanna let you go

*, ** repeat twice

Go go!

view 5,021 times

comments