Day - BoA

Amugodo anirago narur wiroharyo hedon noui guron mosubi
narur doug himdurge he nodo narur wonhago ijanha
esso narur wemyonharyo hajiman nege dagawa
nomanur wonhedon namanur sengag hejwo gurohge himdurdamyon
(ne gyotheso) doisang negeso daranaryo hajima
jogum dojom do gakai (gakai)
* ALL ALONE JUST DAY BY DAY
ALL THE TIME JUST I CAN'T GO ON
narur dowajwo nugurado magur sun obso
no gurohgeman idamyon amugodo duryour gosun obso
nege sorjighage marur hejwobwa otohge sengaghani
noe dehan jigum naui maumur moruni chog hago ini
naui nunur bomyonso marur he norur wonchi anhnundago
ni mamur nege marhebwa gurohge marhar su obnungor nado ara
nodo nar wonhanika (gure ijen) hanbondo nukiji mothedon
naui mamur nukyobwa jigum gudero (gudero)
* repeat
himdurodamyon nega jimiodamyon amu tena noui gyothur tonajur suga isso
hajiman nodo narur sarang hajanha iron norur dugo gar sunun obso
* repeat x 2

view 3,146 times

comments