Don't Start Now - BoA

Ah jik eun shi jahk hah ji mah
Geu oppa neun gi dah ri gaet jji nah ae sarang eul
Uh rin nah reul ah kkyuh joo duhn haet sahl
Geu ae hwahn hahn mi so gaht chi
Moh doo gahn jik hah gae ssuh
Unni yuh pae ee ssuht dduhn nae sohn jah
Beun geu soon gahn geu ae muht jjin noon beet ae
Nah neun uh ruh buh ryuh ssuh

* Don't start now the feeling's come and go
Nahn ji geum eun uh rin guhl geu ddae kkah
ji mahn gi dah ryuh jwuh yo
Don't start now the feeling's come and go
Nae sarang eul ji kyuh jwuh geu ddae gah dwae
myun nae gae roh wah yo

Hak kyo ae suh doh rah wah sseul ddae
Geu ae chah gah wah ee ssuh noo gool boh
ruh wah sseul kkah? Geu saram ae yup jjah ri
aen nae gah geu reul bah rah boh goh ee ssuh
Nae gae ki seu hahl kkuh yah
Bool guh jin nae uhl gool ae dah gah ohn soon gahn
Ee moh deun guh shi nah ae hwan sahng ee uh ssuh

* REPEAT

Nae gae bo naen geu saram ae sun mool ee unni
ae gae ddo hah nah gah wah ee ssuh
Nae gah moh doo chah ji hahl soo up neun gae ahn tah
kkah wuh ssuh gi da ryuh yo geu ri muhl jin
ah na yo yae ppeun mo seup euh roh ah pae suhl
kkae yo geu ddaen nah reul ah nah joo goh mahl hae
yo nahl sarang hae ssuht ddah goh
Unni yuh pae ee ssuht dduhn nae sohn jah
beun geu soon gahn doh rah gah duhn sae sang
moh doo muhm chwuh buh ryuh ssuh
Uh ruh buh ryuh ssuh

* REPEAT x2

view 3,025 times

comments