My Genie - BoA

Gute monjo tonajyo negenun amu mar mothago
gude gasumsoge sayonur modu namgin che gurohge surphumman jugo
gaborin gudega miwossoyo na guderur wihe nunmurman hullyossodo
chingudurun marhejyo jogumshig ijhyojir gorago
ijuryogo noryoghessoyo mianhessojyo hurunun shigan sogeso
gudeui giogur jiwobwado nan borir suga obsossoyo
gu nardo urda jichyo jami duro borin na nar ikunun nukime
nunur tossoyo gude narur kewojyo gudenun byorbichare
hwanhan misor jiossoyo hengboghan gude mosub narur baraboajyo
* gudenun nar tonan ge aniossoyo nar jikhyo junun suhochon sayojyo
remphu sogui yojong jiniga sowonur durojudushi somanur irwojujin
mothanda hedo ne baremchorom nawa hamke hejyo
nukir su issoyo ne gyothe momunun MY GENIE oje bam kumsogeso
dashi guder mannan na nar keunun ongie nunur tossoyo
gude songiriojyo gudenun hessar soge ne achimur yorojwoyo
gudewa shijaghanun kumgyorgathun ne haru
* repeat

view 2,737 times

comments