No Way - BoA

Nuhl dah shin ahn boh ryuh hae ssuh mwuh deun ni muht ddae roh hah ni kkahn
Hah ji mahn ni uhl gool boh myun uh ruht dduhn nae mahm eun dah noh gah
* Myut buhn jjae yah buhl ssuh nuh ee ruhn guh
Ni gah pi lyo hahl ddae mahn nahl chaht kko
Nuh ae gae nah hohn jah ppah jyuht ddah gah
Sahng chuh mahn nahn baht kkae ssuh
Oh ahn dwae nahn jung mahl ahn dwae ee sahng hae
Ee guht bwah ni mahl ae ddoh oot kko eet jjah nah
Uh dduh kae nah kkeut nae ryuh goh haet neun dae
Nuhl boh myun ee byul eun kkah mah kae eet neun guhl
Nahn nuh mahn mahn nah rah myun suh nuh neun waen chin goo geu ri mah nah
Nahn sohl jjik hah rah hae noh koh gah kkeum wae nuhn yuhl lahk ddoh ahn dwae
* repeat
**Oh ahn dwae nahn jung mahl ahn dwae ee sahng hae
Oh neul doh ni mahl ae ddoh nuh muh gah dah ni
Nae il ddoh nuhn nahl hwah nah gae hahn dae doh
Uh dduh kae nae mahm eul nuhn ee mi gah jin guhl
(rap) Nah neun baram doong ee rah neun ee reum euh roh sah rah wah
True player haha chum ae nae gae gaht dduhn nah ae moh deun bah raem gwah
Geu ruhn suhl lae im moo nuh jyuh ssuh soh yong up ssuh
Nuh wah geu nyuh ee jjohk juh jjohk eul doo goh
Nah neun noo gool mahn nah yah hah nahn nae gaen ah jik geu ruhl guhk jung up ssuh
Nah joh tah goh jjo chah dah ni neun yuh jahl ddah rah gah gae ssuh
** repeat

view 2,717 times

comments