Dulaman - Celtic Woman

A 'nion mhin o, sin anal na fir shuiri
A mhaitharin mhin o, cuir na roithlean
Go dti me

Chorus

Dulaman na binne bui, dulaman
Gaelach
Dulaman na farraige, b'fhearr a bhi in
Eirinn
Ta ceann bul oir ar an dulaman gaelach
Ta dha chluais mhaol ar an dulaman maorach
Brogan breaca dubha at an dulaman gaelach
Ta bearead agus trius ar an dulaman maorach

Goide a thus na tire thu? Arsa an dulaman gaelach
Ag suiri le do 'nion arsa an dulaman maorach
Rachaimid chun Niuir leis an dulaman gaelach
Ceannoimid brogan daroa ar an dulaman maorach

O chuir me sceala chuici, go gceannoinn coir di
'Se'n scea; a chuir si chigam, go raibh a ceann ciortha

Ca bhfaigheann tu mo 'nion, arsa an dulaman gaelach
Bheul, fundoidh me liom i, arsa an dulaman maorach

view 8,032 times

comments