Mi Gong (Maze) - Joanna Wang

k?n zhe nĭ k?n chuāng w?i qiăo qiăo bi?n h?ng de y?
qīng qīng de nĭ de shŏu y?u w? jĭn le yī xiē
gāi b? gāi r?ng nĭ d?o wŏ de sh? ji?

Let's start from here w? suŏ w?i m?n m?n l?i
m? gōng yī y?ng de w?i l?i zhuăn yī g? quān hu? d?o n? lĭ
wŏ xĭ huān ?i q?ng yŏu diăn sh?n m?
I don't care where we go, let's start from here

p?i zhe wŏ hē kā fēi ?i z?i kōng q? lĭ
nuăn nuăn de sh? nĭ de xi?o găn zŏu xīn q?ng de huī
wŏ xiăng wŏ b? z?i y? nĭ c?ng ?i gu? sh?i

Let's start from here w? suŏ w?i ji? su?n ?i
xi?ng kōng shā fā z?i dĕng d?i yŏng b?o zhe sh? b? qu? d?ng
wŏ xĭ huān ?i q?ng duō diăn jīng xĭ
I don't care where we go, let's start from here
Let's start from here

?i yī g? r?n zĕn me kāi shĭ a
xi?ng jiē sh?ng zŏu gu? n? xiē r?n men
zhuăn yī g? wān y? ji?n mĕi hăo

Start from here w? suŏ w?i m?n m?n l?i
m? gōng yī y?ng de w?i l?i zhuăn yī g? quān hu? d?o n? lĭ
wŏ xĭ huān ?i q?ng yŏu diăn sh?n m?
w? suŏ w?i ji? su?n ?i
xi?ng kōng shā fā z?i dĕng d?i yŏng b?o zhe sh? b? qu? d?ng
wŏ xĭ huān ?i q?ng duō diăn jīng xĭ

I don't care where we go, let's start from here
Mm..., let's start from here
Let's start from here
Let's start from here

view 3,495 times

comments