Choo Choo - Mac DeMarco

Choo choo, take a ride with me
Choo choo, you can die with me
Choo choo, take a ride with me
Choo choo, come and die with me
Choo choo
Choo choo, come and die with me
Choo choo, choo choo, choo choo
You can die with me
Choo choo
Choo choo
Choo choo
Choo choo
Choo choo
Choo choo
Choo choo...

view 48 times

comments