No Shadow Kick - Mew

How lingsyou te mo chu so la
intans mayho ken mo ka : total sing go la
are toven shall
man shai go ha so ling to shui
tailing one how lu
la highling mam nu na in gan
tim hen san han shu long my in high son : tu chu su mai
hen mine(ks) one ken him gan : own you tai
sing ten men soon hen za
soon may chu one hey man so know :one i lunch fu
how yen i ling cho
pan seen chu say mine ten meki
fun high chu say ze : for ne young pay (e)
parking lan so tai ho so tai ya
are so ken hanna : are soon law sao
en fine ya bo high inken na : danso han no ma
are toven shall
na in gan
tim hen san han shu long my in high son : tu chu su mai
hen mine(ks) one ken him gan : own you tai
sing ten men soon hen za
how lingsyou te mo chu so la
jonsi ten hola
maso te ya

view 19 times

comments