Everywhere I Go - The Black Keys

Well everywhere I go, ain't got a thing to do (I got a thing for you?)
Well everywhere I go, ain't got a thing to do (I got a thing for you?)
Now little baby, now let me tell you what I'm goin' to do
Now little baby, now let me tell you what I'm goin' to do
And everywhere I go, ain't got a thing to do (I got a thing for you?)
And everywhere I go, ain't got a thing to do (I got a thing for you?)

view 2,918 times

comments