Nobody but You - The Black Keys

Nobody babe
Nobody but you, darlin'
Nobody babe
Nobody but you, darlin'
On my mind

Baby
I need you, darlin'
Baby
I need you, darlin'

Nobody baby
Nobody but you, darlin'
On my mind

Baby
I'm on my knees
I'm beggin' you, babe, ah
Don't leave me, darlin'
If you leave me, baby
My darlin'
Will be in sorrow

Nobody babe
Nobody but you, darlin'
On my mind

Baby
I love you, girl
Baby
I love you, girl

Nobody baby, hey
Nobody but you, darlin'
On my mind

view 2,094 times

comments