Hou Che Dao Wei Qu (Where is the Train Going) - Jay Chou

tnia goar gong, zeng ka lo bni sen vi zai chiu gi

chid goeh tni, lau red chniu hi (te la so fa mi)

tnia goar gong, hong ging zei hei zui, heu chia deo wi ky

theh zua bid, sia gua sy liam ly, (te la so fa mi)


* chia geu svoaf tong ben cviaa, am me,

dan si len mi do he geu ky,


an znua ly zau hiaf ee dang si


veo lau pvoax dniu poei zua, ga ri


geu ky chniu koei bni he tsan sin


long si dau zun beu he rid ji


jid si goar chniu li zui hy


bang voei gi, tsun zuei au yid kau ki


bang voei gi, geu ky, ly vei lang he ki jid

long si chio yong seng gam ya dni


tngr ky go su gau zai wi ji


ly na he zuan ren long veo siau sid

goar chin chniu jid jia feng zau but bit

cioxng geu ky jid dniu jid dniu he hid


zei rid jid vei hid gau heo si, zai wu ly he ji

ly na zuan ren long veo siau si

chniu ong lam he yni a deng chi

m bad geo tngr lai siu knua lieg bni
wi snia mi, ti gi lo did did
heu chia deo wi ky

view 6,019 times

comments