Ju Hua Tai (Chrysanthemum Flower Bed) - Jay Chou

ni de lei guang rou ruo zhong dai shang
The light from your tears carries a bit of hurt in the delicateness.

can bai de yue wan wan gou zhu guo wang
The deathly pale curved moon hooked to the past.

ye tai man chang ning jie cheng le shuang
The night is too long, forming into frost.

shi shui zai ge lou shang bing leng de jue wang
Who is in the attic? The ice-cold hopelessness.

yu qing qing dan zhu hong se de chuang
The rain lightly rebounds off the vermilion red window.

wo yi sheng zai zhi shang bei feng chui luan
My whole life on the paper has been blown into a mess by the wind.

meng zai yuan fang hua cheng yi l? xiang
The dream is in the distance. Changes into a trace of fragrance.

sui feng piao san ni de mo yang
With the wind, dispersing your appearance.

ju hua can man di shang ni de xiao rong yi fan huang
The chrysanthemum flower is ruined. Hurt all over the ground. Your smile has already turned yellow.

hua luo ren duan chang wo xin shi jing jing tang
The flowers fall, people are heartbroken. My worries quietly dripping.

bei feng luan ye wei yang ni de ying zi jian bu duan
The north wind is disorderly. The night is not finished yet. Your shadow cannot be cut.

tu liu wo gu dan zai hu mian cheng shuang
Leaving me with loneliness. On the surface of the lake, becoming a couple.

hua yi xiang wan piao luo le can lan
The flower, it is already night fall. Floating downwards glittering.

diao xie de shi dao shang ming yun bu kan
Languishing in the way of the world. Fate cannot bear.

chou mo du jiang qiu xin chai liang ban
Sad, don't cross the river. Heart and Autumn broken into two halves.

pa ni shang bu liao an yi bei zi yao huang
I'm scared you can't get to shore. Faltering for a lifetime.

shui de jiang shan ma ti sheng kuang luan
Whose country? The sound of horse's hooves is hysterical.

wo yi shen de rong zhuang hu xiao cang sang
I'm wearing martial attire. Roaring with the convulsions of nature.

tian wei wei liang ni qing sheng de tan
The sky is slightly light. You softly sigh.

yi ye chou chang ru ci wei wan
Melancholy in one night. Such suave and moving.

* ju hua can man di shang ni de xiao rong yi fan huang
The chrysanthemum flower is ruined. Hurt all over the ground. Your smile has already turned yellow.

hua luo ren duan chang wo xin shi jing jing tang
The flowers fall, people are heartbroken. My worries quietly dripping.

bei feng luan ye wei yang ni de ying zi jian bu duan
The north wind is disorderly. The night is not finished yet. Your shadow cannot be cut.

tu liu wo gu dan zai hu mian cheng shuang
Leaving me with loneliness. On the surface of the lake, becoming a couple.

(Repeat *)

view 64,761 times

comments